Acatistul Sfântului Miron, Episcopul Cretei

Troparul Sfântului, glasul al 4-lea:
Îndreptător Credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta, ai câştigat, cu smerenia, cele înalte, cu sărăcia, cele bogate. Părinte Ierarhe Miron, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre (de două ori).

Condacele și icoasele, glasul al 8-lea

Condacul 1

Să cântăm bunului păstor al Insulei Creta cântare de mulţumire, cu evlavie, că străluceşte lumii prin Minuni, izbăvind din felurite primejdii, de boli dureroase şi de răutăţi, pe cei ce strigă: Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Icosul 1
Înger te-ai arătat, ducând pe pământ viaţă în chip îngeresc, mai presus de fire şi te-ai unit cu cetele Îngerilor, cu care acum cânţi întreit-Sfânta Cântare lui Dumnezeu, Cel ce te-a slăvit, pentru care îţi strigăm:
Bucură-te, Ierarh preaînţelept!
Bucură-te, păstor înDumnezeit!
Bucură-te, vlăstar, de Dumnezeu sădit, al Cretei!
Bucură-te, povăţuitor al patriei tale, de Dumnezeu rânduit!
Bucură-te, cel ce, din pruncie, ai dus viaţă cerească!
Bucură-te, părtaş al slavei, celei mai presus de minte, după vrednicie!
Bucură-te, cel ce te-ai arătat Făcător-de-Minuni!
Bucură-te, ocrotitor al turmei tale!
Bucură-te, luminător neapus al Credinţei!
Bucură-te, stea neînserată a iubirii!
Bucură-te, cel prin care s-a propovăduit bucuria!
Bucură-te, cel prin care a fost slăvită Treimea!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul al 2-lea
Ca un vlăstar sfânt ai răsărit, prin Dumnezeiască lucrare, în Creta, cea născătoare de vlăstare alese, o, fericite Miron şi ai adus lui Dumnezeu, ca o bogată rodire a vieţii tale, virtuţile, prin care bucuri pe cei ce cântă: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Împodobit fiind prin cunoaştere şi Dumnezeiască înţelepciune, ai lepădat desfătările pământeşti şi, luând pe umeri Jugul lui Hristos, cu bunăvoire, Cuvioase, te-ai făcut părtaş Slavei Lui, pentru care îţi strigăm:
Bucură-te, pecete a cunoaşterii!
Bucură-te, vas al înţelepciunii!
Bucură-te, cel ce ai purtat Povara lui Hristos!
Bucură-te, cel ce ai aflat adâncurile vieţii!
Bucură-te, sălaş al blândeţii şi comoară a milei!
Bucură-te, lăcaş al înţelegerii şi vas al îndurărilor!
Bucură-te, cel ce te-ai arătat lucrător al virtuţilor!
Bucură-te, cel ce eşti învăţător al Dreptei Credinţe!
Bucură-te, Slujitor preacredincios al Domnului!
Bucură-te, învăţător mare al credincioşilor!
Bucură-te, cel ce ai omorât mişcările patimirilor!
Bucură-te, cel ce ai smerit mândria vrăjmaşului!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul al 3-lea
Ostenindu-te zi şi noapte, te-ai îmbogăţit cu adâncă smerenie, ca şi cu un dar Dumnezeiesc, prin care te-ai suit la înălţimea înţelepciunii, în chip lămurit, o, Miron, cel cu nume de Mir, viaţa ta, cea curată, punându-o înainte, ca o pildă, celor ce cântă lui Hristos: Aliluia!
Icosul al 3-lea
În desăvârşită înţelepciune ducându-ţi viaţa şi întru deplină nerăutate, Sfinte Miron, ai iertat, din tot sufletul şi, ca un părinte, ai certat, cu blândeţe, pe cei ce ţi-au furat grâul, care au fost mişcaţi a striga ţie:
Bucură-te, cein al Dreptei Credinţe!
Bucură-te, trandafir al nerăutăţii!
Bucură-te, cel ce te-ai făcut curat cu inima!
Bucură-te, cel ce ţi-ai încredinţat sufletul lui Dumnezeu!
Bucură-te, floare a smereniei, prin ostenelile virtuţii!
Bucură-te, vas al curăţiei, prin vieţuire nematerială!
Bucură-te, adevărată bucurie a celor săraci!
Bucură-te, bogată dăruire celor ce au trebuinţă!
Bucură-te, cel ce ai învăţat pe mulţi desăvârşirea!
Bucură-te, cel ce ai întărit pe credincioşi în necazuri!
Bucură-te, văzător al luminii celei nezidite!
Bucură-te, Vas cinstit al Duhului Sfânt Mângâietorul!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul al 4-lea
Vieţuind, pururea, întru Hristos, Părinte Miron, I-ai urmat întocmai şi, cu milostivirile îndurărilor, dăruind neîncetat celor lipsiţi din cele ale tale şi, împreună cu ei, strigai lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Sfântă viaţa ta, vădită prin fapte, a vestit Dumnezeiasca Putere a Duhului, care lucra şi locuia în tine, Părinte, în chip lămurit, de care şi noi minunându-ne, cu smerenie strigăm:
Bucură-te, lauda preoţilor!
Bucură-te, rugător al ortodocşilor!
Bucură-te, Ucenic adevărat al lui Hristos!
Bucură-te, fierbinte cinstitor de Dumnezeu!
Bucură-te, gură dulce grăitoare de învăţături Dumnezeieşti!
Bucură-te, minte de Dumnezeu călăuzită spre înţelesuri înalte!
Bucură-te, cel ce propovăduieşti Harul Adevărului!
Bucură-te, cel ce înveţi legea Dreptei Credinţe!
Bucură-te, făclie a bunătăţii sfinte!
Bucură-te, fluier plăcut al propovăduirii!
Bucură-te, cel ce ai urât desfătările trecătoare!
Bucură-te, cel ce ai dorit Viaţa cea neîmbătrănitoare!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul al 5-lea
Prin alegere rânduită de Dumnezeu ajungând Ierarh al patriei tale, Creta, cu ştiinţă de păstor ai călăuzit turma ta la păşunile mântuirii, fericite Miron, învăţându-o să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Călăuzindu-te după legea Evangheliei, ai vieţuit în lume cu dreptate şi viaţa ta s-a făcut adevărată pildă de virtuţi nouă, celor ce, cu dragoste, strigăm ţie:
Bucură-te, văzător al celor negrăite!
Bucură-te, locuitor al Raiului!
Bucură-te, cel ce sălăşluieşti împreună cu Drepţii!
Bucură-te, părtaş al bucuriei Arhanghelilor!
Bucură-te, limbă frumos glăsuitoare a mântuitoarelor Porunci!
Bucură-te, propovăduitor purtător de Duh, al cereştilor învăţături!
Bucură-te, rugător pentru cei din Creta!
Bucură-te, cel ce te-ai arătat îndrumător al credincioşilor!
Bucură-te, casă, de Hristos zidită, a înţelepciunii!
Bucură-te, sabie, cu 2 tăişuri, împotriva răutăţii!
Bucură-te, vestitor al Cuvântului lui Dumnezeu!
Bucură-te, arătător al Harului Său!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul al 6-lea
Podoabă a Bisericii din Creta te-ai arătat, ca un adevărat Slujitor al Domnului, pentru care cretanii, câştigându-te învăţător cinstit, au învăţat cele desăvârşite, împreună cu tine, cel cu nume de Mir, strigând lui Dumnezeu : Aliluia!
Icosul al 6-lea
Strălucind cu Dumnezeiasca dragoste, Părinte Miron, prin fapte bune şi prin bogate milostenii, ai împlinit, după cuviinţă, Glasul, din Evanghelii, al Mântuitorului, de Care, acum, fiind slăvit, prin Minuni, auzi acestea:
Bucură-te, stea a faptelor bune!
Bucură-te, Candelă a milostivirii!
Bucură-te, următor, vrednic de laudă, al lui Hristos!
Bucură-te, izvor nesecat al milei!
Bucură-te, cel ce ai purtat grijă de săraci, cu îndurare!
Bucură-te, cel ce te-ai arătat bogăţie celor lipsiţi!
Bucură-te, cel ce ţi-ai împodobit veşmântul sufletului cu viaţă cuvioasă!
Bucură-te, cel ce ai păstorit poporul tău prin cuvânt sfânt!
Bucură-te, cel prin care vrăjmaşul este doborât!
Bucură-te, cel prin care credincioşii s-au minunat!
Bucură-te, cel ce ai călăuzit pe mulţi către Viaţă!
Bucură-te, cel ce ai adormit năvălirile patimilor!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul al 7-lea
Potrivit numelui tău, vas de Mir binemirositor te-ai arătat, prin virtuţi Dumnnezeieşti, Părinte Miron şi, cu Mirul de Taină al Harului, dăruit ţie de sus, înmiresmezi totdeauna sufletele celor ce strigă, cu bucurie : Aliluia!
Icosul al 7-lea
Prin lucrările virtuţilor, murind faţă de lume, ai primit Harul Minunilor, pentru care, cu glasul cel de viaţă făcător al limbii tale, ai omorât pe balaurul cel înfricoşător, înţelepte Miron. Drept aceea, primeşte, de la noi, cântare:
Bucură-te, mare purtător de Harisme!
Bucură-te, Dumnezeiesc Făcător-de-Minuni!
Bucură-te, cel ce, prin rugăciuni, ai omorât balaurul!
Bucură-te, cel ce ai oprit apele râului!
Bucură-te, cel ce ai vindecat patima cumplitului agarinean!
Bucură-te, cel ce ai izbăvit pe copilă de lucrarea vrăjmaşului!
Bucură-te, cel ce dăruieşti sănătate celor bolnavi!
Bucură-te, cel ce îndepărtezi porniea potrivnicilor!
Bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască apă în peşteră!
Bucură-te, cel ce ai scos pe mulţi din primejdii!
Bucură-te, cel ce ai potolit durerile!
Bucură-te, cel ce ai usurat povara păcatelor noastre!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Sfântul Ierarh Miron, Făcătorul-de-Minuni, Episcopul Cretei
Condacul al 8-lea
Neobişnuită Minune ai săvârşit, Părinte Miron, oprind, prin cuvântul tău, curgerea Râului Triton, pe care l-ai trecut „cu picioare neudate”, minunând pe cei împreună călători cu tine, care, lăudându-te, ca pe un Slujitor al lui Dumnezeu, strigau : Aliluia!
Icosul al 8-lea
În vreme de secetă ai adus ploi, prin a ta fierbinte rugăciune, Părinte Miron, mijlocind turmei tale Dumnezeiasca binefacere; pentru aceasta, vestind Minunile tale, striga:
Bucură-te, cel de o râvnă cu Apostolii!
Bucură-te, împreună vorbitor cu cei fără de trupuri!
Bucură-te, viaţă înflorită a nestricăciunii!
Bucură-te, sfânt chiparos al înfrânării!
Bucură-te, ceresc slujitor al Tainelor lui Hristos!
Bucură-te, povăţuitor preabun al poporului binecredincios!
Bucură-te, cel ce arăţi Milostivirea lui Dumnezeu!
Bucură-te, cel ce ne izbăveşti de gândurile răutăţii!
Bucură-te, Icoană, de Dumnezeu zugrăvită, a evlaviei!
Bucură-te, glas, de Dumnezeu insuflat, al Adevărului!
Bucură-te, luminată podoabă a Bisericii tale!
Bucură-te, nemincinoasă ocrotire a cretanilor!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul al 9-lea
În peşteră, fără de apă, izvor de apă ai izvorât prin a ta sfântă rugăciune, care ase vede până acum, curăţind patimile sufletelor şi ale trupurilor şi rourând, în chip tainic, pe cei ce strigă, din inimă: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Cu graiurile buzelor tale, dar mai mult prin faptele tale povăţuind poporul Domnului, cel încredinţat ţie de la Dumnezeu, înţelepte Miron, cugetătorule de cele cereşti, ai înmulţit talantul şi te-ai arătat adevărat Rob al lui Hristos; pentru care strigăm ţie:
Bucură-te, împreună părtaş al Cuvioşilor!
Bucură-te, împreună locuitor cu Drepţii!
Bucură-te, cel mai presus de legăturile lumeşti!
Bucură-te, cel mai înalt decât grija pământească!
Bucură-te, cel ce ai slujit lui Dumnezeu ca un Înger!
Bucură-te, cel ce „ai săvârşit lupta cea bună”!
Bucură-te, cerească strălucire a concetaţenilor tăi!
Bucură-te, minunată împodobire a urmaşilor tăi!
Bucură-te, cel ce ai văzut Faţa Domnului!
Bucură-te, cel ce te bucuri de strălucirea nesfârşită!
Bucură-te, cel prin care au fost alungaţi necredincioşii!
Bucură-te, cel prin care binecredincioşii au fost izbăviţi!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul al 10-lea
Plin fiind de Har, de Dumnezeu cugetătorule Miron şi având putere de sus împreună lucrătoare împotriva vrăjmaşului celui pierzător, cu cercetarea ta ai izbăvit de cumplita lucrare a demonilor pe tânăra, care cânta, cu mulţumire: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Înconjurând noi, credincioşii, sfântul tău mormânt, din care se revarsă Dumnezeiasca mireasmă a Harului, o, Miron, ne izbăvim de mirosul cel rău al patimilor şi, cântând ţie, ca un ocrotitor al nostru neadormit, strigăm:
Bucură-te, chip al răbdării!
Bucură-te, făclie a bunăvoinţei!
Bucură-te, Sălaş preacinstit al Mângâietorului!
Bucură-te, laudă vestită a Ostrovului Cretei!
Bucură-te, pom, de Dumnezeu sădit, al răbdării statornice!
Bucură-te, finic, înălţat spre cer, al bunei vieţuiri!
Bucură-te, tainică făclie a ortodocşilor!
Bucură-te, duhovnicească moştenire a iubitorilor de cuvioşie!
Bucură-te, revărsare a apelor Harului!
Bucură-te, izvor bogat de vindecări!
Bucură-te, pajişte a darurilor cereşti!
Bucură-te, dreptar al vieţii virtuoase!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul al 11-lea
În laude de mulţumire şi în cântări de bucurie te cinstesc cretanii, ca pe un bun păstor al lro şi noi toţi, primind, cu dragoste, Har prin tine, întru smerenie cântăm lui Dumnezeu, Cel ce te-a slăvit: Aliluia!
Icosul al 11-lea
În chip luminat privind, întru cele de sus, Dumnezeiasca lumină, Sfinte Miron şi înDumnezeindu-te prin împărtăşire, prin rugăciunile tale putătoare de lumină cere de la Cel cu totul milostiv iertare de greşelile noastre, ale celor ce, cu evlavie, strigăm ţie:
Bucură-te, nădejde a celor greu încercaţi!
Bucură-te, bucurie a celor înviforaţi!
Bucură-te, Dumnezeiesc purtător al numelui de Mir!
Bucură-te, cel ce înmiresmezi cugetul credincioşilor!
Bucură-te, cel ce, totdeauna, împarţi comori de milostivire!
Bucură-te, cel ce, tuturor, izvorăşti râuri de îndurare!
Bucură-te, cel ce ţi-ai petrecut viaţa cu înţelepciune!
Bucură-te, cel ce te-ai ridicat la Viaţa cea neîmbătrinitoare!
Bucură-te, cel ce ocroteşti poporul ce poartă Numele lui Hristos!
Bucură-te, cel ce biruieşti pe vrăjmaşul urâtor al binelui!
Bucură-te, vas al deprinderilor cereşti!
Bucură-te, pecete a luminii Dumnezeieşti!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul al 12-lea
Păstorule al Cretei, Sfinte Miron, cinstitele tale mâini către Hristos Mântuitorul ridicându-le în rugăciune pentru noi, izbăveşte-ne de tot necazul şi de ispite, când alergăm la Sfintele tale Moaşte şi strigăm: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Cântând, întru cele de sus, cântare Sfintei Treimi, împreună cu Îngerii, Sfinte Ierarh Miron, ocroteşte, totdeauna, patria ta cinstită, cu chemarea ta, iar nouă fii ajutător în viaţă, ca să strigăm ţie:
Bucură-te, ritor al bunei Credinţe!
Bucură-te, limbă a povăţuirii!
Bucură-te, laudă a satului, care poartă numele tău!
Bucură-te, Dumnezeiască bucurie a patriei tale!
Bucură-te, laudă mult vestită a ierarhilor evlavioşi!
Bucură-te, pavăză de Dumnezeu dăruită monahilor cuvioşi!
Bucură-te, cel ce nimiceşti îndrăznirea lui veliar!
Bucură-te, cel ce vindeci pe cei ce zac în boli!
Bucură-te, grabnic ajutor al credincioşilor!
Bucură-te, al nostru sprijin adevărat!
Bucură-te, cel prin care bolile sunt alungate!
Bucură-te, cel prin care patimile sunt nimicite!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul al 13-lea
O, Părinte Miron, cel cu nume de Mir, următorule al lui Hristos, păstorul şi lauda Insulei Creta, primeşte, cu părintească îngăduinţă, cântarea de laudă a fiilor tăi, cerând cele bune pentru ei, cei ce cu un glas strigă: Aliluia! (Acest Condac se zice de 3 ori):
Icosul 1
Înger te-ai arătat, ducând pe pământ viaţă în chip îngeresc, mai presus de fire şi te-ai unit cu cetele Îngerilor, cu care acum cânţi întreit-Sfânta Cântare lui Dumnezeu, Cel ce te-a slăvit, pentru care îţi strigăm:
Bucură-te, Ierarh preaînţelept!
Bucură-te, păstor înDumnezeit!
Bucură-te, vlăstar, de Dumnezeu sădit, al Cretei!
Bucură-te, povăţuitor al patriei tale, de Dumnezeu rânduit!
Bucură-te, cel ce, din pruncie, ai dus viaţă cerească!
Bucură-te, părtaş al slavei, celei mai presus de minte, după vrednicie!
Bucură-te, cel ce te-ai arătat Făcător-de-Minuni!
Bucură-te, ocrotitor al turmei tale!
Bucură-te, luminător neapus al Credinţei!
Bucură-te, stea neînserată a iubirii!
Bucură-te, cel prin care s-a propovăduit bucuria!
Bucură-te, cel prin care a fost slăvită Treimea!
Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Condacul 1
Să cântăm bunului păstor al Insulei Creta cântare de mulţumire, cu evlavie, că străluceşte lumii prin Minuni, izbăvind din felurite primejdii, de boli dureroase şi de răutăţi, pe cei ce strigă: Bucură-te, Sfinte Miron, de 3 ori fericite!
Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Ierarh Miron, Episcopul Cretei şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Legături externe